С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Об

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Об

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0051
Публикувано на: петък, 16 март 2018
Валидно до: сряда, 21 март 2018, 14:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект "Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново", по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали.

Обособена позиция 2. Доставка на специфични медицински препарати, хигиенни материали и консумативи.", с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 240-497839/14.12.2017 год., в РОП на 14.12.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0051.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 21.03.2018 год. /сряда/ от 14.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0051

свали като pdf разглеждания: 967 последна промяна: 15:51:11, 16 март 2018