Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0017
Публикувано на: петък, 11 май 2018
Валидно до: вторник, 19 юни 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв. 19, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас", с идентификатор 07079.620.205 по КК на гр. Бургас;

Обособена позиция № 2: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв. 16, кв. Акациите, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.229 по КК на гр. Бургас и на Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст в апартамент със застроена площ от 79,13 кв. м. разположен в гр. Бургас, ж. р. "Меден рудник" бл. 462, вх. 2, ет. 1, ап. 24". 

гр. Бургас, 2018 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 19.06.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.06.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

По юридическата част:

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242;

По техническата част:

Антония Дякова - Началник на отдел "Инвестиционни проекти" при Община Бургас - 056/907428;


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0017

свали като pdf разглеждания: 5408 последна промяна: 15:03:46, 05 ноември 2018