Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви и съобщения, свързани с дейността на Община Бургас”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви и съобщения, свързани с дейността на Община Бургас”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0015
Публикувано на: петък, 27 април 2018
Валидно до: понеделник, 04 юни 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви и съобщения, свързани с дейността на Община Бургас"

гр. Бургас, 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 04.06.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 05.06.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34850

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 288.

Петър Парушев- Началник Отдел "Култура", при Община Бургас - 056 / 840-480.

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0015

свали като pdf разглеждания: 1295 последна промяна: 10:25:34, 20 юли 2018