Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обособени

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обособени

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0019
Публикувано на: вторник, 15 май 2018
Валидно до: вторник, 03 юли 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 50; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 52; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 2 и Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Момина сълза" № 2;

Обособена позиция № 2: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Богориди" № 26; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Вола" № 1; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Рилска" № 46 и Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 13;

Обособена позиция № 3: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 11;

Обособена позиция № 4: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1".

 

гр. Бургас, 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 03.07.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.07.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242.

 

Линк към Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" по ОП № 1 и ОП № 2 - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36115

Линк към Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" по ОП № 4 - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36440

Линк към Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" по ОП № 3:

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38445


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0019

свали като pdf разглеждания: 8585 последна промяна: 14:25:58, 27 юни 2019