Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:”Доставка на материали и консумативи за ОП ,,Общинско социално предприятие за традиционн

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:”Доставка на материали и консумативи за ОП ,,Общинско социално предприятие за традиционн

Уникален номер в регистъра на АОП:9076485
Публикувано на: понеделник, 28 май 2018
Валидно до: петък, 01 юни 2018, 17:15

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:"Доставка на материали и консумативи за ОП ,,Общинско социално предприятие  за традиционни занаяти "Морски знаци".

 

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок е получена само две оферта за участие.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 01.06.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.06.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към профил на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32921

 

 

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056 / 907 276.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9076485

свали като pdf разглеждания: 1014 последна промяна: 11:29:02, 28 май 2018