Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св.Троица“, ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св.Троица“, ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0021
Публикувано на: вторник, 29 май 2018
Валидно до: четвъртък, 05 юли 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

Изготвяне на технически инвестиционен проект за "Парк на миниатюрите "Европа" - Бургас, в парк "Св.Троица", ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас

гр. Бургас, 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 05.07.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 06.07.2018г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35477

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

по юридическата част: Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

по техническата част: Малина Дончева- Гл. експерт УТ/УП в Отдел "Устройствено планиране" при Община Бургас - 056 / 907 299

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0021

свали като pdf разглеждания: 1980 последна промяна: 16:17:32, 14 септември 2018