С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0012
Публикувано на: четвъртък, 14 юни 2018
Валидно до: вторник, 19 юни 2018, 14:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и от второстепенни разпоредители с бюджети по обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Обекти, ползвани от администрацията на Община Бургас;

Обособена позиция 2 - Младежки културен център Бургас;

Обособена позиция 3 - Обект: Културен център "Морско казино" и открита сцена "Охлюва";

Обособена позиция 4- Общинско радио Бургас;

Обособена позиция 5- Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти"

Обособена позиция  6- Общинско предприятие "Транспорт";

Обособена позиция 7 - Авиомузей Бургас", Летище Бургас, кв. Сарафово.", с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2018/S 065-144809 от 04.04.2018 г., в РОП на 02.04.2018 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2018-0012.

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 19.06.2018 год. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0012

свали като pdf разглеждания: 647 последна промяна: 16:45:34, 14 юни 2018