Процедура по реда на Публично състезание с предмет: „Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции:

Процедура по реда на Публично състезание с предмет: „Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0024
Публикувано на: вторник, 19 юни 2018
Валидно до: вторник, 17 юли 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

 

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

     

"Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност";

Обособена позиция № 2: "Доставка на компютърна техника";

Обособен позиция № 3: "Обновяване и разширяване на налична мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас";

Обособена позиция № 4: "Надграждане на съществуващата система за бекъп и възстановяване на данни".

 

Бургас, 2018 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.07.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.07.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Даниела Георгиева- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0024

свали като pdf разглеждания: 2573 последна промяна: 02:36:10, 06 октомври 2018