Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в 2 позиции"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в 2 позиции"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0028
Публикувано на: понеделник, 30 юли 2018
Валидно до: вторник, 11 септември 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:

ОП 1: "Реконструкция на ул. "Васил Левски" от о.т. 439 до о.т. 437, ул. "Цар Самуил" от о.т. 409 до о.т. 367 и от о.т. 413 до о.т. 410, ул. "Македония" от о.т. 415 до о.т. 352, ул. "Пробуда" от о.т. 422 до о.т. 351, ул. "Ивайло" от о.т. 407 до о.т. 418 и от о.т. 432 до о.т. 512, ул. "Любен Каравелов" от о.т. 426 до о.т. 428, гр. Бургас";

ОП 2: "Реконструкция на ул. "Христо Фотев" от о.т. 368 до о.т. 361, ул. "Цар Самуил" от о.т. 367 до о.т. 362, ул. "Македония" от  о.т. 352 до о.т. 356, ул. "Пробуда" от о.т. 351 до о.т. 348, ул. "Любен Каравелов" от о.т. 1 до о.т. 345 , ул. "Васил Левски" от о.т. 2 до о.т. 344, ул. "Патриарх Евтимий" от о.т. 370 до о.т. 343, ул. "Шейново" от о.т. 359 до о.т. 342, гр. Бургас".

Бургас, 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 11.09.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 12.09.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0028

свали като pdf разглеждания: 5212 последна промяна: 15:46:27, 08 март 2019