Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, находяща се в УПИ 1, кв. 88, к-с „Меден Рудник“, гр. Бурга

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, находяща се в УПИ 1, кв. 88, к-с „Меден Рудник“, гр. Бурга

Уникален номер в регистъра на АОП:9078937
Публикувано на: четвъртък, 26 юли 2018
Валидно до: петък, 10 август 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

"Осигуряване на достъпна среда в сградата на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, находяща се в УПИ 1, кв. 88, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас"

по Проект "Красива България" (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: МЯРКА М01-01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ".

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 10.08.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 13.08.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" в община Бургас - 056 / 907- 276.

По техническата част: Светлана Орлова - гл. специалист в дирекция "Култура и образование" в община Бургас, тел.: 0896 37401  

 

 

 

 

 

Линк към Съобщение относно промяна на часът и датата за  отваряне на постъпилите оферти за участие  в обществена поръчка с горепосочения предмет, а именно: 10.08.2018 (Петък) от 17:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35598

 

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078937

свали като pdf разглеждания: 1471 последна промяна: 11:52:07, 29 август 2018