Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обосо

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 в 4 обосо

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0031
Публикувано на: понеделник, 06 август 2018
Валидно до: сряда, 19 септември 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 50; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 52; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Александър Велики" №2 и Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Момина сълза" № 2;

Обособена позиция № 2: Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Богориди" № 26; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Вола" №1; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас ул. "Рилска" №46, и Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Хан Крум" №13;

Обособена позиция № 3: Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 11;

Обособена позиция № 4: Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1".

  

Бургас, 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз!

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.09.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.09.2018г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242.

ЛИНК КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОЕКТРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34667 

ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37022


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0031

свали като pdf разглеждания: 1767 последна промяна: 17:32:20, 06 февруари 2019