С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св. Троица“, ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект за „Парк на миниатюрите „Европа“ – Бургас, в парк „Св. Троица“, ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0021
Публикувано на: понеделник, 06 август 2018
Валидно до: четвъртък, 09 август 2018, 10:30

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за "Парк на миниатюрите "Европа" - Бургас, в парк "Св. Троица", ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас",

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект за "Парк на миниатюрите "Европа" - Бургас, в парк "Св. Троица", ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.431 по КК на гр. Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0021,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 09.08.2018г. (Четвъртък) от 10:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34786

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0021

свали като pdf разглеждания: 635 последна промяна: 12:08:02, 06 август 2018