С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно промяна на датата и часа за отваряне на постъпилите оферти за участие, във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет с предмет: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Професионална гимназия по компютърн

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно промяна на датата и часа за отваряне на постъпилите оферти за участие, във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет с предмет: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Професионална гимназия по компютърн

Уникален номер в регистъра на АОП:9078937
Публикувано на: сряда, 08 август 2018
Валидно до: петък, 10 август 2018, 17:20

 

Във връзка с възникнала необходимост и на основание чл. 53 от ППЗОП, часът и датата за  отваряне на постъпилите оферти за участие  в обществена поръчка с горепосочения предмет се променя,  както следва: 10.08.2018 (Петък) от 17:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35368   

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078937

свали като pdf разглеждания: 704 последна промяна: 17:30:18, 09 август 2018