Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: „ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ”

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: „ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0035
Публикувано на: петък, 24 август 2018
Валидно до: понеделник, 17 септември 2018, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

                                      "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"        

гр. Бургас, 2018 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.09.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.09.2018г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Анелия Ангелова- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

По техническата частМариан Ангелов - Началник Отдел към "ОФК" към Дирекция "УКОРС"- 056/ 907-510

 

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"-

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36171

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0035

свали като pdf разглеждания: 2218 последна промяна: 16:09:16, 07 декември 2018