Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ – „МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВ

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ – „МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0042
Публикувано на: вторник, 25 септември 2018
Валидно до: вторник, 06 ноември 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ "ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ - "МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ" ("ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА")"

гр. Бургас, 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.11.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.11.2018г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242.

Линк към съобщението за отваряне и оповестяване на ценовите оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36482


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0042

свали като pdf разглеждания: 1359 последна промяна: 15:19:01, 20 март 2019