С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет:„Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет:„Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0024
Публикувано на: вторник, 25 септември 2018
Валидно до: петък, 28 септември 2018, 13:30

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: 

"Обновяване и разширяване на мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност";

Обособена позиция № 2: "Доставка на компютърна техника";

Обособен позиция № 3: "Обновяване и разширяване на налична мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас";

Обособена позиция № 4: "Надграждане на съществуващата система за бекъп и възстановяване на данни", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се проведе на 28.09.2018 г. (петък) от 13:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала. Комисията ще обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0024

свали като pdf разглеждания: 848 последна промяна: 17:12:08, 25 септември 2018