Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0045
Публикувано на: вторник, 09 октомври 2018
Валидно до: вторник, 27 ноември 2018, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП - Открита процедура с предмет:

"Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Бургас; Зимно поддържане и снегопочистване на улици, тротоари, площади и други места за обществено ползване  на територията на град Бургас".

 2018 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 27.11.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.11.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

тел.: 056/907 242

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37116


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0045

свали като pdf разглеждания: 1822 последна промяна: 15:22:22, 31 януари 2019