С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма &

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма &

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0019
Публикувано на: петък, 05 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 11 октомври 2018, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: : "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 50; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 52; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 2 и Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Момина сълза" № 2;

Обособена позиция № 2: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Богориди" № 26; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Вола" № 1; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Рилска" № 46 и Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 13;

Обособена позиция № 3: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 11;

Обособена позиция № 4: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0019, oбявява, че ценовите оферти по Обособена позиция № 1  и  Oбособена позиция № 2,  на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 11.10.2018г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателната зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34667.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0019

свали като pdf разглеждания: 2371 последна промяна: 02:30:05, 06 октомври 2018