Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас по 2 об

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас по 2 об

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0032
Публикувано на: вторник, 23 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 12 ноември 2018, 17:15

Община Бургас, на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП, Възложителят публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 3043/23.10.2018 г., относно обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:

ОП1: "Реконструкция на ул. "Христо Фотев" от о.т. 1451 до о.т. 1453 и от о.т. 1445 до о.т. 1447, ул. "Цар Самуил" от о.т. 1455 до о.т. 1467, ул. "Македония" от о.т. 400 до о.т. 1460 и от о.т. 356 до о.т. 400, ул. "Пробуда" от о.т. 20 - о.т. 1463 до о.т. 1462, ул. "Любен Каравелов" от о.т. 1543 до о.т. 21 и от о.т. 1 до о.т. 1543, междублоково пространство в УПИ III, кв. 160, междублоково пространство в УПИ I, кв. 162, междублоково пространство в УПИ I, кв. 145, междублоково пространство в УПИ I, кв. 144, гр. Бургас";

ОП2: "Реконструкция на бул. "Гладстон" от о.т. 374А до о.т. 314, гр. Бургас".

 

На основание чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, както следва:

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 12.11.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 13.11.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 101, АЛ. 7 ОТ ЗОП: До изтичането на срока за подаване на офертите всеки  участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си !!!

В случай, че участниците подали оферта, желаят да променят, да допълнят или да оттеглят същата, следва да уведомят чрез изпращане на електронно писмо до лицето, посочено за контакт, на посочената електронна поща.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

електронна поща: d.georgieva@burgas.bg

ЛИНК към електронната преписка на обществената поръчка: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35599За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0032

свали като pdf разглеждания: 1153 последна промяна: 15:45:17, 23 октомври 2018