С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0039.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0039.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0039
Публикувано на: петък, 26 октомври 2018
Валидно до: сряда, 31 октомври 2018, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: : "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0039, oбявява, че ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 31.10.2018г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35907.  

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0039

свали като pdf разглеждания: 793 последна промяна: 14:35:33, 26 октомври 2018