Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособ

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0037
Публикувано на: понеделник, 29 октомври 2018
Валидно до: вторник, 11 декември 2018, 17:15

Община Бургас, на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП, Възложителят публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 3068/29.10.2018 г., относно обществена поръчка с предмет:

"Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:  

ОП1: "Реконструкция на ул. "Св. Патриарх Евтимий" от о.т. 343 до о.т. 305, ул. "Шейново" от о.т. 342 до о.т. 326, ул. "Цариградска" от о.т. 319 до о.т. 321, гр. Бургас";

ОП2: "Реконструкция на ул. "Ивайло" от о.т. 511 до о.т. 508, ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 444 до о.т. 469, междублоково пространство  УПИ I, кв. 38, гр. Бургас;

ОП3: "Реконструкция на ул. "Дебелт" от о.т. 404 до о.т. 480 и от о.т. 480 до о.т. 513 и 454, гр. Бургас".

 

На основание чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, както следва:

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 11.12.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 12.12.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 101, АЛ. 7 ОТ ЗОП: До изтичането на срока за подаване на офертите всеки  участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си !!!

В случай, че участниците подали оферта, желаят да променят, да допълнят или да оттеглят същата, следва да уведомят чрез изпращане на електронно писмо до лицето, посочено за контакт, на посочената електронна поща.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

електронна поща: d.georgieva@burgas.bg

ЛИНК към електронната преписка на обществената поръчка:  https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35822За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0037

свали като pdf разглеждания: 920 последна промяна: 16:38:34, 29 октомври 2018