Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Зона Хижи – Eтап 2 и ЛПСОВ 1 от Етап 1“ – Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – З

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Зона Хижи – Eтап 2 и ЛПСОВ 1 от Етап 1“ – Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – З

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0050
Публикувано на: четвъртък, 15 ноември 2018
Валидно до: вторник, 08 януари 2019, 17:15

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 "Изпълнение на СМР за обект: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Eтап 2 и ЛПСОВ 1 от Етап 1" - Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Eтап 2; Подобект 2: ЛПСОВ 1; Подобект 3: ЛПСОВ 2, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1 - Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк "Росенец" - Зона Хижи - Eтап 2

Обособена позиция № 2 - Подобект 2: ЛПСОВ 1; Подобект 3: ЛПСОВ 2."

Бургас, 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 08.01.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 09.01.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас

тел.: 056/907 242

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37940


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0050

свали като pdf разглеждания: 5406 последна промяна: 16:55:04, 10 май 2019