Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална планетариумна проекторна система в „Детски научен център” на Морска гара Бургас“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална планетариумна проекторна система в „Детски научен център” на Морска гара Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0053
Публикувано на: вторник, 27 ноември 2018
Валидно до: петък, 04 януари 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

                            "Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална планетариумна проекторна система в "Детски научен център" на Морска гара Бургас"

гр. Бургас, 2018 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 04.01.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.01.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Величка Атанасова - ст. експерт в дирекция "Култура и връзки с обществеността" при Община Бургас - 0886 063 402

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0053

свали като pdf разглеждания: 766 последна промяна: 14:02:30, 11 април 2019