Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти по обществена поръчка, с предмет: „Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“.

Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на оферти по обществена поръчка, с предмет: „Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0049
Публикувано на: понеделник, 10 декември 2018
Валидно до: петък, 14 декември 2018, 17:15

 

На основание чл. 53  от ППЗОП се уведомяват участниците за промяна на датата и часа за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 14.12.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

            Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 17.12.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

            На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към профил на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35770

 

 

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056 / 907 276.

 

 

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0049

свали като pdf разглеждания: 991 последна промяна: 17:21:50, 17 декември 2018