Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазу

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазу

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0049
Публикувано на: понеделник, 17 декември 2018
Валидно до: четвъртък, 27 декември 2018, 17:15

 

 

На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок не е получена нито една оферта за участие.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 27.12.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.12.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към профил на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35770

 

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056 / 907 276.

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0049

свали като pdf разглеждания: 1030 последна промяна: 17:23:28, 17 декември 2018