Съобщение за прекратяване на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас

Съобщение за прекратяване на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на хляб за нуждите на постоянни детски ясли на Община Бургас

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0056
Публикувано на: четвъртък, 27 декември 2018
Валидно до: понеделник, 07 януари 2019, 17:15

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителя прекратява горепосочената процедура, тъй като до крайния срок за подаване на оферта, а именно 17.15 ч. на 21 декември 2018 г., определен в Покана с изх.№ 93-ОП18-89 /1/ 11.12.2018г. за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, за възлагане на обществена поръчка, в деловодството на община Бургас не е постъпила оферта от поканеното дружество "ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ" АД, ЕИК 836143549, представлявано от Тенчо Лилянов.

Линк към профил на купувача-

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36688

 

Лице за контакт:

Гергана Стоянова - ст.юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056 / 907 288.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0056

свали като pdf разглеждания: 2420 последна промяна: 16:49:57, 27 декември 2018