Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГА

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГА

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0002
Публикувано на: петък, 25 януари 2019
Валидно до: петък, 15 февруари 2019, 17:15

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

за обществена поръчка, с предмет:

"ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС"

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 15.02.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

 

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.02.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

 

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Веселина Димитрова- гл.експерт в дирекция "Европейски политики и програми" при Община Бургас-056/907 430

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37397.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0002

свали като pdf разглеждания: 653 последна промяна: 10:33:09, 11 април 2019