С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма „Реги

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма „Реги

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0031
Публикувано на: петък, 11 януари 2019
Валидно до: сряда, 16 януари 2019, 11:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проектиране и строителство във връзка с реализацията на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 50; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 52; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Александър Велики" №2 и Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Момина сълза" № 2;

Обособена позиция № 2: Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Богориди" № 26; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Вола" №1; Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас ул. "Рилска" №46, и Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Хан Крум" №13;

Обособена позиция № 3: Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 11;

Обособена позиция № 4: Жилищна сграда с административен адрес гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1" oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 16.01.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35461.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0031

свали като pdf разглеждания: 1094 последна промяна: 18:19:30, 11 януари 2019