Уведомление за спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Уведомление за спиране на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0058
Публикувано на: петък, 18 януари 2019
Валидно до: петък, 18 януари 2019, 12:20

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции", открита с Решение № 3586/19.12.2018г. е открита горепосочената процедура.
На 14.01.2019г. в деловодството на община Бургас бе депозирана жалба с вх.№ 63-00-15 /14.01.2019г. срещу горепосоченото Решение и документацията по процедурата, едновременно, с което жалбоподателят, на основание чл.203, ал.2 от ЗОП е направил искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата".
Наличието на образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията, за което в Община Бургас постъпи уведомление с изх.№ ИЗ-98/КЗК-82/2019г. от 17.01.2019г., предпоставя задължението на Възложителя да се съобрази с императивно установените задължения по чл.203, ал.3 от ЗОП, а именно спиране на процедурата по провеждане на обществената поръчка до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
С оглед гореизложеното, провежданата от Община Бургас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции" се спира до възникване на една от двете хипотези, посочени в цитираната разпоредба на ЗОП - чл.203, ал.3 от ЗОП.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0058

свали като pdf разглеждания: 1008 последна промяна: 12:55:41, 18 януари 2019