С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.6

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.6

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0043
Публикувано на: сряда, 23 януари 2019
Валидно до: понеделник, 28 януари 2019, 14:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1, находяща се на ул. "Александровска" № 26"oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 28.01.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35984


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0043

свали като pdf разглеждания: 697 последна промяна: 11:53:59, 23 януари 2019