Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Осигуряване на данни за водните течения и свързаните с тях потоци

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Осигуряване на данни за водните течения и свързаните с тях потоци

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0004
Публикувано на: понеделник, 28 януари 2019
Валидно до: вторник, 19 февруари 2019, 17:15

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

             ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

                                                                       С ПРЕДМЕТ:

 

"Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море" с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 "Осигуряване на данни за водните течения и свързаните с тях потоци от отпадъци в Черно море ( България)"

Обособена позиция 2 "Проучване на съвременното състояние на избрана част от Черно море и вида и разпространението на отпадъци в нея (България) и Мониторинг на морските отпадъци в избрана част от крайбрежието на Черно море"

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.02.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.02.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

 

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37811


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0004

свали като pdf разглеждания: 835 последна промяна: 11:24:25, 09 май 2019