Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции, както следва:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0018
Публикувано на: четвъртък, 28 февруари 2019
Валидно до: понеделник, 15 април 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции, както следва:

ОП 1: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строежи в рамките на проект: "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", ДБФП BG16RFOP001-1.004-006-С01

ОП 2: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строеж" Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл."Тройката" №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181", в рамките на проект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим", ОП Региони в растеж, процедура:BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас

ОП 3: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строеж "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център за съвременно изкуство и библиотека в ПИ 07079.609.16, УПИ 1, кв.113 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, в рамките на проект: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център за съвременно изкуство и библиотека", ОП Региони в растеж, процедура:BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 15.04.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 16.04.2019 г.. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288;

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0018

свали като pdf разглеждания: 852 последна промяна: 10:20:39, 21 март 2019