Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0014
Публикувано на: вторник, 05 март 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
за обществена поръчка, с предмет:
"Доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас"

гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 08.04.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 09.04.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:
Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38654


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0014

свали като pdf разглеждания: 2627 последна промяна: 13:17:36, 27 май 2020