Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:"Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции"

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:"Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0017
Публикувано на: четвъртък, 28 февруари 2019
Валидно до: понеделник, 01 април 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на компютърна и периферна техника за общинска администрация и общински съвет на Община Бургас по 3 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Доставка на компютри";

Обособена позиция № 2: "Доставка на таблети";

Обособена позиция № 3: "Доставка на периферна техника"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 01.04.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 02.04.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Янислав Тенев- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: http://www.burgas.bg/bg/news/details/62/38272

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0017

свали като pdf разглеждания: 2103 последна промяна: 14:50:40, 23 юли 2019