С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет: „Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет: „Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0001
Публикувано на: четвъртък, 07 март 2019
Валидно до: четвъртък, 07 март 2019, 12:12

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет: "Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас" , с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0001, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 12.03.2019г. (вторник) от 14:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37062

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0001

свали като pdf разглеждания: 1510 последна промяна: 12:29:03, 07 март 2019