С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0004
Публикувано на: петък, 22 март 2019
Валидно до: сряда, 27 март 2019, 10:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет:"Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море" с две обособени позиции: Обособена позиция 1 "Осигуряване на данни за водните течения и свързаните с тях потоци от отпадъци в Черно море ( България)"; Обособена позиция 2 "Проучване на съвременното състояние на избрана част от Черно море и вида и разпространението на отпадъци в нея (България) и Мониторинг на морските отпадъци в избрана част от крайбрежието на Черно море", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0004, oбявява, че ценовите оферти на допуснатият участнк ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 27.03.2019г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37157


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0004

свали като pdf разглеждания: 1518 последна промяна: 16:25:44, 22 март 2019