Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на а

Съобщение за удължен срок за приемане на оферти във връзка с обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас и доставка на а

Уникален номер в регистъра на АОП:9086907
Публикувано на: сряда, 03 април 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 17:15

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 08.04.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 09.04.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Гергана Стоянова- ст.юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907- 288.

По техническата част: Петър Парушев - Началник  Отдел "Култура" при Община Бургас- 056/ 840 -480

 

Линк към профил на купувача : https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37796

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086907

свали като pdf разглеждания: 716 последна промяна: 11:00:36, 03 април 2019