С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет:„Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците...."

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет:„Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците...."

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0059
Публикувано на: четвъртък, 04 април 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 14:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас по осем обособени позиции, както следва: ОП № 1 "Меден рудник; ОП № 2 "Победа"; ОП № 3 "Долно Езерово"; ОП № 4 "Център"; ОП № 5 "Крайморие"; ОП № 6 "Зора"; ОП № 7 "Изгрев"; ОП № 8 "Сарафово", oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници по Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 8 ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 10.04.2019г. (сряда) от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.    

Комисията ще обявяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.    


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0059

свали като pdf разглеждания: 1256 последна промяна: 17:08:15, 04 април 2019