С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0003
Публикувано на: понеделник, 08 април 2019
Валидно до: четвъртък, 11 април 2019, 10:00

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) (изм.), Комисията назначена от Възложителя за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер и СОС с идентификатор 07079.620.143.2.35 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0003, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 11.04.2019г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37091.  

Важно! Съгласно Преходни и Заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки  (ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.) § 131. (1) Възлагането на обществени поръчки, сключването на рамкови споразумения и провеждането на конкурси за проекти, за които до 1 ноември 2019 г. е взето решение за откриване или е публикувана обява за събиране на оферти, или покана до определени лица, се приключват по реда, действащ към момента на откриването им
.

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0003

свали като pdf разглеждания: 1067 последна промяна: 11:07:35, 08 април 2019