Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0026
Публикувано на: четвъртък, 16 май 2019
Валидно до: четвъртък, 04 юли 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

 

Дирекция

 

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

 за обществена поръчка, с предмет:

 

      "Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията"  

 

 

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

  Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 24.06.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 25.06.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Николай Дубаров - гл.експерт "Художник" при Община Бургас - 056 907 279

Петър Парушев - началник отдел "Култура" при Община Бургас;


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0026

свали като pdf разглеждания: 1448 последна промяна: 17:09:02, 30 юли 2019