Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:„Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма н

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:„Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“, събития от национално и местно значение част от Културната програма н

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0022
Публикувано на: понеделник, 15 април 2019
Валидно до: понеделник, 13 май 2019, 17:15

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Техническо обезпечаване на събитията част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", събития от национално и местно значение част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината" по  обособени позиции, както следва:

       Обособена позиция 1 - Техническо обезпечаване на събитията, част от дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", включваща следните събития: "Бургас и Морето", "Пясъчен фестивал", "Международен фолклорен фестивал" и др.;

       Обособена позиция 2 - Техническо обезпечаване на събития от национално и местно значение, част от Културната програма на Община Бургас и на други събития и кампании по инициатива на Общината.

                                                                гр. Бургас, 2019 г.

  Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.05.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.05.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Гергана Стоянова - ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38772.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0022

свали като pdf разглеждания: 950 последна промяна: 12:15:07, 02 август 2019