Съобщение за удължен срок за представяне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Съобщение за удължен срок за представяне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Бургас по обособени позиции”

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0058
Публикувано на: понеделник, 15 април 2019
Валидно до: понеделник, 22 април 2019, 17:15

На основание чл. 100, ал. 12, т.1 от ЗОП, срока за подаване на оферти по Обособена позиция №2 - Автобусна линия Бургас - Варна /през Дюлино (маршрутно разписание №2301); Обособена позиция №3 - Автобусна линия Бургас - Варна /през Провадия (маршрутно разписание №2401); Обособена позиция №6 - Автобусна линия Бургас- Белене (маршрутно разписание №2101)-Автобусна линия Бургас - Свищов (маршрутно разписание №2102); Обособена позиция №10 - Автобусна линия Бургас - Шумен (маршрутно разписание №2201); Обособена позиция №13 - Автобусна линия София-Бургас (маршрутни разписания №2104 и №2604) и Обособена позиция №14 - Автобусна линия София-Бургас /през Ст.Загора (маршрутно разписание №2701) е удължен, съгласно Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №978/12.04.2019 г.

 Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 22.04.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 23.04.2019 г. от 09:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

ЛИНК към електронната преписка на обществената поръчка:  https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36788


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0058

свали като pdf разглеждания: 1050 последна промяна: 17:23:56, 15 април 2019