Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 74 ал. 4 от ЗОП с предмет:Избор на изпълнител на „СМР/СРР на спортна зала „Нефтохимик“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. Лазур, УПИ I, кв.1 по плана на гр. Бургас“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАР

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 74 ал. 4 от ЗОП с предмет:Избор на изпълнител на „СМР/СРР на спортна зала „Нефтохимик“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. Лазур, УПИ I, кв.1 по плана на гр. Бургас“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАР

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0023
Публикувано на: четвъртък, 25 април 2019
Валидно до: понеделник, 13 май 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

  за обществена поръчка, с предмет:

Избор на изпълнител на "СМР/СРР на спортна зала "Нефтохимик", находяща се в гр. Бургас, ж.к. Лазур, УПИ I, кв.1 по плана на гр. Бургас" ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

                                                                     гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.05.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.05.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

 

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38583

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Иванка Баева -  юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 276

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0023

свали като pdf разглеждания: 1097 последна промяна: 19:41:52, 30 май 2019