С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас."

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас."

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0037
Публикувано на: сряда, 17 април 2019
Валидно до: сряда, 17 април 2019, 17:15

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:

ОП1: "Реконструкция на ул. "Св. Патриарх Евтимий" от о.т. 343 до о.т. 305, ул. "Шейново" от о.т. 342 до о.т. 326, ул. "Цариградска" от о.т. 319 до о.т. 321, гр. Бургас";

ОП2: "Реконструкция на ул. "Ивайло" от о.т. 511 до о.т. 508, ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 444 до о.т. 469, междублоково пространство  УПИ I, кв. 38, гр. Бургас;

ОП3: "Реконструкция на ул. "Дебелт" от о.т. 404 до о.т. 480 и от о.т. 480 до о.т. 513 и 454, гр. Бургас", открита с Решение № 2416/04.09.2018 г. и Обявление за поръчка публикувано в "Официален вестник" на ЕС № 2018/S 173-391727/08.07.2018 г., oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници по Обособени позиции № 2: "Реконструкция на ул. "Ивайло" от о.т. 511 до о.т. 508, ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 444 до о.т. 469, междублоково пространство  УПИ I, кв. 38, гр. Бургас" ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 23.04.2019г. (вторник) от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

Комисията ще обявяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.    

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0037

свали като pdf разглеждания: 1105 последна промяна: 17:24:13, 17 април 2019