Открита процедура за сключване на рамково споразумение, възложена по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с предмет: „Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани

Открита процедура за сключване на рамково споразумение, възложена по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП, с предмет: „Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0025
Публикувано на: петък, 10 май 2019
Валидно до: понеделник, 17 юни 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"Изработка на материали за публичност и визуализация, и рекламни артикули (дизайн, предпечат, печат и доставка) за целите на проекти, изпълнявани от Община Бургас, финансирани от национални Оперативни програми и от програми за транснационално сътрудничество на ЕС"

 

гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.06.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.06.2019г. от 10:00ч. в административната сграда на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, заседателна зала.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"-

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39250

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Веселина Димитрова - гл. експерт ИП, в дирекция ЕПП при Община Бургас, тел. 056/ 907 430.

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0025

свали като pdf разглеждания: 2627 последна промяна: 14:56:33, 18 ноември 2020