С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим – гр. Бургас“, с уникален номер в Регист

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим – гр. Бургас“, с уникален номер в Регист

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0060
Публикувано на: петък, 03 май 2019
Валидно до: петък, 10 май 2019, 10:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0060, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 10.05.2019г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/36915


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0060

свали като pdf разглеждания: 1281 последна промяна: 16:30:19, 03 май 2019