С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Реги

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Реги

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0019
Публикувано на: понеделник, 13 май 2019
Валидно до: четвъртък, 16 май 2019, 11:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 в 4 обособени позиции", oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници по Обособени позиции № 3: "Жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 11" ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 16.05.2019г. (четвъртък) от 11:00 часа, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала.

Комисията ще обявяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към досието на процедурата: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34667


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0019

свали като pdf разглеждания: 1273 последна промяна: 17:42:13, 13 май 2019