Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0027
Публикувано на: сряда, 15 май 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Изпълнение на строително - ремонтни работи по 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително -ремонтни работи по изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв. 19, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас", с идентификатор 07079.620.205 по КК на гр. Бургас;

Обособена позиция № 2: "Изпълнение на строително -ремонтни работи по изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв. 16, кв. Акациите, гр. Бургас, с идентификатор 07079.659.229 по КК на гр. Бургас и  преустройство на апартамент с идентификатор 07079.653.503.2.1 в бл.462, вх. б ет.1  ж. р. "Меден рудник" за нуждите на Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст".

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 18.06.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2019г. от 10:00ч. в административната сграда на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, заседателна зала.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39242

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Антония Дякова - началник отдел ИП при Община Бургас - 056/841 193

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0027

свали като pdf разглеждания: 2790 последна промяна: 15:08:28, 21 юли 2020