Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползванена територията на Община Бургас."

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползванена територията на Община Бургас."

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2019-0030
Публикувано на: понеделник, 10 юни 2019
Валидно до: сряда, 17 юли 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

     "Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване /градски и районни паркове, градини, лесопаркове, скверове, междублокови пространства, улично озеленяване, крайпътни и защитни мелиоративни насаждения, др./, както и техните елементи /дървесна, храстова, тревна и цветна растителност, игрални кътове, декоративни цветарници, кашпи и други/; поддържане на поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас, в осем обособени позиции:

ОП № 1 "Градски паркове";

ОП № 2 "Район Централен";

ОП № 3 "Район Изток";

ОП № 4 "Район Запад";

ОП № 5 "Район Север";

ОП № 6 "Район Юг";

ОП № 7 "Район Меден рудник";

ОП № 8 "Крайпътно и улично озеленяване".

 гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 17.07.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.07.2019г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242

Съобщение за отваряне на ценовите оферти ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, № 3, № 4, № 5 И № 6:

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40579

Съобщение за отваряне на ценовите оферти ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2, № 7 и № 8: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40593

Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2, № 7 И № 8: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40621


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0030

свали като pdf разглеждания: 3695 последна промяна: 14:16:16, 04 юни 2020