С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в 2 позиции"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в 2 позиции"

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0028
Публикувано на: вторник, 04 юни 2019
Валидно до: петък, 07 юни 2019, 14:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва:

ОП 1: "Реконструкция на ул. "Васил Левски" от о.т. 439 до о.т. 437, ул. "Цар Самуил" от о.т. 409 до о.т. 367 и от о.т. 413 до о.т. 410, ул. "Македония" от о.т. 415 до о.т. 352, ул. "Пробуда" от о.т. 422 до о.т. 351, ул. "Ивайло" от о.т. 407 до о.т. 418 и от о.т. 432 до о.т. 512, ул. "Любен Каравелов" от о.т. 426 до о.т. 428, гр. Бургас";

ОП 2: "Реконструкция на ул. "Христо Фотев" от о.т. 368 до о.т. 361, ул. "Цар Самуил" от о.т. 367 до о.т. 362, ул. "Македония" от  о.т. 352 до о.т. 356, ул. "Пробуда" от о.т. 351 до о.т. 348, ул. "Любен Каравелов" от о.т. 1 до о.т. 345 , ул. "Васил Левски" от о.т. 2 до о.т. 344, ул. "Патриарх Евтимий" от о.т. 370 до о.т. 343, ул. "Шейново" от о.т. 359 до о.т. 342, гр. Бургас". oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 07.06.2019г. (петък) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0028

свали като pdf разглеждания: 1054 последна промяна: 21:03:22, 04 юни 2019